Privacybeleid

Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop Medialed uw persoonsgegevens die u via de volgende URL doorgeeft, verzamelt, gebruikt, exploiteert en beschermt:

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de vennootschap Medialed, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Chaussée de Lasne 435, 1380 Lasne.


Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Medialed kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden om u diverse informatie of diensten te verstrekken (versturen van nieuwsbrieven, white papers, gepersonaliseerde aanbiedingen, wedstrijden, promotieaanbiedingen).


De ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard door Medialed. Zij kan echter ook worden meegedeeld aan werknemers van onze onderneming of aan dienstverleners, uitsluitend op ons verzoek, volgens onze instructies en met uitsluiting van elk ander gebruik.


Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens mogen alleen buiten de Europese Unie worden doorgegeven aan landen die een gegevensbeschermingsbeleid toepassen dat overeenkomt met dat van de Europese Unie.


Bewaring en verwijdering van uw persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken. Zodra de doeleinden zijn bereikt, wordt de informatie gewist of anoniem gemaakt.


Bescherming van uw persoonsgegevens

Medialed verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie, dankzij organisatorische en technische maatregelen. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt door de personen die daartoe gemachtigd zijn en alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

U moet zich er echter van bewust zijn dat er tegenwoordig reële risico’s bestaan op lekken en inbreuken in verband met persoonsgegevens.

In geval van een accidenteel of kwaadwillig lek en overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), verbindt Medialed zich ertoe de Gegevensbeschermingsautoriteit rechtstreeks in kennis te stellen.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die in mei 2018 in België in werking is getreden, bepaalt dat u bij het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde bepaalde rechten heeft:

Recht op het wissen van uw gegevens
Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens
Recht op toegang tot uw gegevens
Recht op correctie van uw gegevens
Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken
Recht van bezwaar

Overeenkomstig artikel 12 van de GDPR moet u, om uw rechten uit te oefenen, schriftelijk, elektronisch of mondeling contact opnemen met de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een kopie van uw identiteitskaart is eveneens vereist; deze is echter niet mondeling geldig.

Vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek moet de met de verwerking van uw persoonsgegevens belaste entiteit u binnen een termijn van ten hoogste één maand in kennis stellen van de maatregelen die op uw geval betrekking hebben. In sommige gevallen, wanneer het verzoek complexer is, kan de antwoordtermijn oplopen tot drie maanden. Indien dit het geval is, moet u daarvan in kennis worden gesteld en moet de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke u ook de redenen voor de verlenging meedelen.

Indien de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke entiteit niet aan uw verzoek voldoet, moet zij u daarvan binnen een maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen en u de redenen voor haar weigering meedelen.

U hebt dan het recht om juridisch verhaal te halen door een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA).

Wij zijn er om uw projecten te verwezenlijken.

Meer info